Polityka Prywatności cateringu dietetycznego
Źródło Zdrowia
Wprowadzenie
W naszym cateringu dietetycznym chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci
się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych
najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych.
Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz
wykorzystujemy.
Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do
dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie.
Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten
temat.
Informacje na temat Polityki
W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania
Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny Źródło Zdrowia. Niniejsza Polityka ma
zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące
zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Cateringu będącym podstawą prawną ich
wykorzystania.
Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych
lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje
dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej,
wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.
Celem niniejszej Polityki jest:
1. zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla
których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
2. wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś z cieszył się
radością korzystania z cateringu dietetycznego,
3. wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych
osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.
Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.
Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z
treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu
dietetycznego.
Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru
Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu
do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli
przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:
1. prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez
nas danych osobowych;
2. prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych
osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
3. prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
4. prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe
przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
5. prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez
nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów
marketingowych;
6. prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub
przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe
Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:
Kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny — kiedy składasz zamówienie na catering
dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie
jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta
bankowego, Kiedy trwa realizacja zamówienia – jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz
preferencje żywieniowe. Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy
wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli
podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.
Dane osobowe, które gromadzimy
W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i
wykorzystujemy:
Dane osobowe
Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail,
dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o
ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy
cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę
Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja
warunków
Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji
warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub
księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie
mogą nimi w dowolny sposób dysponować.
Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny
podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.
Zatrzymywanie i usuwanie danych
Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać catering
dietetyczny, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2
Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych,
zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz
wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.
Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do
Twojej identyfikacji.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden
system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki
Bezpieczeństwa Danych
Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc
przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek na których
przetwarzane są dane osobowe.
Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób
wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych
przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.
Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.
Dane kontaktowe
Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych h za pomocą
formularza
„Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres:
Grodzka 38, 67-200 Głogów
Catering dietetyczny Źródło Zdrowia jest administratorem danych dla celów związanych z
przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.